KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Müşteri Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Koltur Seyahat Acentalığı Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Koltur” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimiz misafiri olmanız veya hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla tarafımızla iletişime geçmeniz sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Koltur tarafından işletilen otelimizde sunulan hizmet ya da gerçekleştirilen ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. 

Koltur olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, ödemeye ilişkin verileriniz, imza veriniz, taşıt plaka veriniz, görsel veriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz veya ortak internet ağına katılmanız halinde dijital iz verileriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi genel nitelikli kişisel verileriniz veya iletmeniz halinde sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.);

 • Konaklama, spa, spor tesisleri, restoran ve otel içerisinde gerçekleşen etkinlik hizmetlerimizden faydalanmanız, 
 • Çeşitli kanallar üzerinden (çağrı merkezi, internet sitesi vb.) gerçekleştirilen rezervasyonlarınızın alım, iptal ve değişiklik işlemlerinin yönetilmesi ve konaklama hizmetlerinin sunulması,
 • Talep ve şikâyetlerinizin kayıt altına alınması, çeşitli kanallar üzerinden cevaplanması ve yönetilmesi, 
 • Sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi ve bu yönde önerilerde bulunulması,
 • Çocuklarınızla birlikte otelimizde konaklamanız halinde, yasal temsilcisi bulunduğunuz çocuklarınızın hizmetlerimizden faydalandırılması,
 • Açık rızanız olması halinde; konaklama alışkanlıklarınızın analiz edilmesi, tarafınıza genel ve özel teklifler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, yarışma, hediye, bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi amacıyla memnuniyet anketi yapılması, 
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Bilgi ve veri güvenliğinin temini ve bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
 • 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması,
 • Resmi kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması, 
 • Otelimizin ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Otelimizin tanıtım görsellerinin oluşturulabilmesi için işyerinde video ve/veya fotoğraf çekimi yapılması durumunda görsel verilerinizin işlenmesi ve yayınlanmasıi
 • Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilmektedir.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, danışmanlarımıza, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, iş sağlığı ve güvenliği teknik destek hizmeti sağlayıcıları da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, sigorta şirketlerine, araç kiralama şirketlerine, restoranlara, anlaşmalı olarak hizmet satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile Şirketin bağlı bulunduğu Kolin Holding ve holding bünyesinde bulunan grup şirketlerine  ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, doğrudan sözlü veya yazılı şekilde tarafınızdan iletilen bilgiler, internet sitemiz ve online satış platformları, sosyal medya platformları ve çağrı merkezi üzerinden, turizm acentelerinden, organizasyon firmalarından, kamera kayıtları vasıtasıyla ve diğer iş ortaklarından otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.kolinhotel.com/ linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; 

 

 • Kolin Otel, Atatürk Cad. No:2 Boğazkent Mah. Kepez –  Merkez, Çanakkale adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya 
 • Şirketimizin [email protected] posta adresine; veya 
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [email protected] adresine veya 
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://www.kvkk.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.